Nytt år och nya fåglar!

Fågeltillgången är som vanligt god i januari

Trots årets kalla inledning är det ändå förhållandevis gott om fågelarter som härdar ut vintern i Falkenberg. Under vinterrallyt noterades hela 108 olika arter, vilket var det näst bästa resultatet någonsin.

Av de stationära fåglarna får den turturduva som fortfarande idag (17/1) håller till kring Stampens väg på Slätten i östra utkanten av Falkenberg. Några andra anmärkningsvärda övervintrare är de två tranor som sedan början av december hållt sig vid på ett fält mellan Skogstorp och kustvägen. Lika pålitliga som de båda tranorna är de två lappsparvar som tillsammans med en flock sånglärkor håller till kring fälten vid Stranninge. Ett bra tips om man vill se dessa sparvar och lärkor är att köra in på grusvägarna som löper väster och söder om Stranninge.


Lappsparv
Foto: Johannes Rydström

Även på andra håll har lärkor dröjt sig kvar och precis mittemot Torsåsens kycklingfabrik finns en särskilt samarbetsvillig flock med närmare 40-talet sånglärkor, och i denna flock har dessutom 9 berglärkor setts till och från! När vi ändå är inne på flockar kan den stora flock med närmare 250 snösparvar vid Hässlåsholm utanför Långås nämnas, i samma område finns även god chans att se flera kungs- och havsörnar. I dagarna sågs även en stenfalk som förmodligen lockats dit av alla sparvar.

 
Snösparv
Foto: Björn Johansson

En art som på senare år brukar övervintra med något exemplar i Falkenberg är vattenpiplärkan och i år hittades två stycken samma dag. Den ena håller till vid vattenpipsmagneten Morups Hallar, medan den andra setts vid Ramsjökanalens utlopp vid Lisered. På gåsfronten kan nämnas att förutom de relativt talrika grå- och kanadagässen har ett 20-tal sädgäss setts i norra delarna av vår kommun, bland dessa gåsflockar har även spetsbergsgås och bläsgås noterats vid enstaka tillfällen.

Författare:Andreas Wernersson

Datum:2010-01-20

Sida för utskrift