Källstorp bilaga

fåglar som uppvisat häckningskriterier i Källstorps våtmark

Sammanställning av rapporterade fåglar som
uppvisat häckningskriterier i Källstorps våtmark
år 2000-2018

Rödlista Art Kommentar

NT Backsvala Häckning i eroderade öar i våtmarken.
Björktrast Säker häckning
Blåhake Har spelat på lokalen på sin flyttning norrut.
Blåmes Säker häckning
Bläsand Sedd under häckningstid, troligen inte häckande
Bofink Säker häckning
Brun kärrhök Säker häckning
VU Brunand Sedd under häckningstid, troligen inte häckande
Brunsiska Misstänkt häckning, 2011, 2015
NT Buskskvätta Sannolikt häckande
NT Dubbelbeckasin Hotad art, har spelat på lokalen på sin flyttning norrut.
Enkelbeckasin Spelande fåglar 2014-2016
Entita Säker häckning
Fasan Säker häckning
Fiskmås Säker häckning
Fisktärna Häckningsförsök 2013
Forsärla Häckar i närheten
Gransångare Säker häckning
Gravand Säker häckning 2009, 2012, 2015
Grå flugsnappare Misstänkt häckning
Grågås Säker häckning
Gråhakedopping Säker häckning
Gräsand Säker häckning
Gräshoppsångare Sannolikt häckande
Grönbena Sedd under häckningstid, Misstänkten inte häckande
Grönfink Sannolikt häckande
Grönsiska Misstänkt häckning
Grönsångare Misstänkt häckning
VU Gulsparv Sannolikt häckande
Gulärla Sannolikt häckande
Gärdsmyg Sannolikt häckande
Gök Sannolikt häckande
Göktyta Sedd under häckningstid, troligen inte häckande
Hornuggla Misstänkt häckning
VU Hussvala Sannolikt häckande
Hämpling Sannolikt häckande
Härmsångare Säker häckning
Järnsparv Misstänkt häckning
Kaja Sannolikt häckande
Kanadagås Säker häckning
Knipa Säker häckning
Knölsvan Säker häckning
Koltrast Säker häckning
Kricka Sedd under häckningstid, troligen inte häckande
Kråka Sannolikt häckande
Kärrsångare Sannolikt häckande
Ladusvala Sannolikt häckande
Lövsångare Sannolikt häckande
NT Mindre hackspett Misstänkt häckning 2011, 2013, 2016
Mindre strandpipare Säker häckning
Näktergal Säker häckning
Nötväcka Sannolikt häckande
Ormvråk Säker häckning 2014
VU Ortolansparv Sedd under häckningstid, troligen inte häckande
Pilfink Säker häckning
EN Pungmes Häckande 2001, 2011, 2012, 2013, 2014
Ringduva Sannolikt häckande
VU Rosenfink Sedd under häckningstid, troligen häckande 2001 och 2003
Råka Misstänkt häckande
Rödbena Sannolikt häckande 2011, 2012, 2015
Rödhake Säker häckning
Rödstjärt Säker häckning
Rörhöna Sannolikt häckande 2002, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015
Rörsångare Säker häckning
NT Silltrut Säker häckning 2010 och 2011
Skata Säker häckning
Skedand Säker häckning 2011 och troliga häckningar andra år
Skogssnäppa Sedd under häckningstid troligen inte häckande
Skrattmås Säker häckning 2010, 2011, 2012, 2013
Skäggdopping Sedd under häckningstid troligen inte häckande
Smådopping
Sannolikt häckande 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015
Snatterand Säker häckning 2015
Sothöna Säker häckning
VU Stare Säker häckning
Steglits Säker häckning
Stenknäck Misstänkt häckning
Stenskvätta Misstänkt häckning
Stjärtmes Misstänkt häckning
NT Storspov Sannolikt häckande
Strandskata Säker häckning
Större hackspett Säker häckning
EN Svarthalsad dopping Häckningsförsök 2011 och 2012
Svarthätta Säker häckning
Större strandpipare Sannolikt häckande
Svartvit flugsnappare Säker häckning
NT Sånglärka Sannolikt häckande
Sångsvan Säker häckning 2016
Sädesärla Säker häckning
VU Sävsparv Säker häckning
Sävsångare Säker häckning
Talgoxe Säker häckning
Tornfalk Säker häckning 2000
Tofsvipa Säker häckning
Trana Misstänkt häckning 2016
NT Trastsångare Misstänkt häckning 2011, 2012, 2013
Trädgårdssångare Sannolikt häckande
Trädkrypare Misstänkt häckning
Trädpiplärka Misstänkt häckning
Törnskata Misstänkt häckning
Törnsångare Sannolikt häckande
NT Vaktel Misstänkt häckning 2009, 2011
NT Vassångare Spelande fågel 2015
Vattenrall Säker häckning
Vigg Säker häckning 2014, 2016
VU Årta Misstänkt häckning
NT Ängspiplärka Misstänkt häckning
Ärtsångare Sannolikt häckande

Rödlistade arter som nyttjat tilltänkta exploateringsytor 2000-2018
Rödlista Art Kommentar
NT Backsvala Födosöker över ängarna, häckar i anslutning till området
NT Blå kärrhök Födosökande över ängarna under flyttningstid och vintertid
NT Buskskvätta Sannolikt häckande i gräsmarkernas mer högväxta delar
NT Dubbelbeckasin Spelande fågel på flyttning har spelat från tuviga delar av ängen
NT Duvhök Födosökande kring fågelmatning och våtmark, samt ängarna
NT Fjällvråk Födosökande över ängarna
VU Gråtrut Födosökande på plöjd åkermark
NT Gröngöling Sedd i ekmarkerna vid fågelmatning nära västra parkeringen
VU Gulsparv Ses året runt i åkermarkerna mellan Carlsberg och västra parkering
NT Havsörn Sedd rastande på åkermark i anslutning till våtmarken
VU Hussvala Födosökande över ängarna
VU Kungsfiskare Sedd i diket som går sydväst om vallen till våtmarken
NT Mindre hackspett Spelande fåglar, bl.a. vid märgelhåla mellan parkering och väg 150
VU Ortolansparv I sluttningen vid västra parkeringsplatsen, spelande maj 2012
NT Pilgrimsfalk Sedd på måsjakt väster om våtmarken
NT Silltrut Födosökande på plöjd åkermark
VU Stare Regelbundet födosökande på ängarna
NT Storspov Regelbundet under häckningstid på ängsmarker vid våtmark
NT Svart rödstjärt Spelande fågel vid Carlsbergs industriområde
NT Sånglärka Spelande över åkermarkerna
VU Sävsparv Häckar i vassarna söder om fågeltornet, nyttjar ängarna tidvis
VU Tornseglare Födosökande över ängsmarkerna
NT Vaktel Spelande från fältet vid Carlsberg 2009 och 2011
CR Vit stork Födosökande på ängarna mellan våtmark och Carlsberg 2016
NT Ängspiplärka Troligen häckande på ängarna mellan våtmarken och Carlsberg

Författare:

Datum:2019-04-15

Sida för utskrift