Riksinventering av berguv 2009

I år ska antalet berguvar i Sverige räknas, sitter du inne på info?


Berguv i Falkenberg
Foto: Andreas Wernersson

Under 2009 kommer berguven inventeras i Sverige i regi av SOF med hjälp av berguvsgrupperna. Berguven har under de senaste åren konstaterats minska i flera områden utan egentliga förklaringar. I flera andra områden är artens status oklar. Osäkerheten om läget för berguven gör det motiverat med nu aktuell riksinventering.

Sedan många år tillbaka sker regelbundna inventeringar på flera håll i landet. Önskan är att intensifiera dessa arbeten under 2009 och inkludera även övriga områden med ofullständig teckning. Årets riksinventeringen ska i första hand sträva efter att räkna antalet revirhävdande uvar och eller uvar, som är trogna ett revir/område.

Berguven har här i Falkenberg ett starkt fäste och uppskattningsvis finns här minst ca 10 revir. Därför vill vi nu ha in era uppgifter om i första hand revirhävdande uvar runt om i kommunen. Rapportering sker till Falksvararen 0346 - 812 30, berguven är en störningskänslig art och dina uppgifter kommer förstås inte att spridas.


Spelande berguvshane i Falkenberg
Foto: Andreas Wernersson

Tips till inventeraren:

 • Varje potentiell lokal bör besökas minst två helst tre gånger om inte kontakt med
  uv fås vi första tillfället.
 • I södra Sverige utförs inventeringar lämpligen under perioden februari till mars. I
  norra Sverige kan inventeringen pågå något längre.
 • I första hand ska permanenta revir inom samma områden som inventerats
  tidigare år besökas. Som permanent revir räknas en uv som hävdat revir under
  en minst en månads tid.
 • Inventeringen ska i första hand räkna antalet revirhävdande uvar och eller uvar,
  som är trogna ett revir/område. Uppgifter om kringstrykande uvar är mindre
  viktiga, men ska ändå noteras.
 • Att leta boplatser eftersträvas primärt inte i denna undersökning. Det kan vara
  svårt och är ofta tidskrävande. Dessutom är berguven störningskänslig under
  häckperioden.
 • Var medveten om att berguven ibland etablerar sig på lokaler som traditionellt
  inte uppfattas som typiska uvlokaler. Uven kan även häcka i ren skogsterräng
  utan klippbranter (både barr- och lövskog), på hyggen, i jakttorn, på byggnader i
  industriområden, i soptippsmiljöer, i stenbrott, i rovfågelbon, i hålträd, i trädklykor,
  uppe på stora stenar i åkerholmar m.m.
 • Observera att etablerade par ger ofta få läten ifrån sig, vissa kvällar ingenting.
  Bäst är att lyssna strax efter solnedgången. Gryningen kan också ge resultat.
 • Uvhanar utan honor kan ropa intensivt och länge under hela natten. På de ställen
  där du fått kontakt med uv under vinter/vårvinter, gör uppföljande besök under
  april - maj för att konstatera om det är en ensam revirhållande uv eller ett par.
  Många vilda uvar påbörjar ruvningen i mitten av mars, i södra Sverige vissa år
  ännu tidigare.
 • Följ upp med besök i början av juni om du inte tidigare säkert konstaterat
  häckning. Leta då efter varnande föräldrar. Vid besök inom reviret hörs ett
  enstavigt, dovt och kort ”ho” från hanen. Har du kommit nära boet, kan honan
  visa sig, spela skadad, ge ifrån tysta gnisslanden eller serier av skarpa
  kveckanden. Varningshoanden mitt på dagen indikerar alltid häckning.
 • I juli, när ungarna är flygga men fortfarande kvar i reviret kan boplatsen
  eftersökas.
 • Hittar du spybollar och ruggade uvfjädrar i terrängen samt stora ”skitblaffor”, ofta
  på upphöjda platser, är det goda indikationer på aktivt revir.
 • För att minimera störning organisera med andra inventerare i samma områden
  eller angränsande kommun/område för att undvika dubbelbesök. Undvik att gå
  närmare än 100 meter från känd boplats.
 • Ge akt på sådant som kan indikera störning eller förföljelse. Sprid inte kunskap
  om häckningar annat än där så är motiverat.
 • Samtliga iakttagelser rapporteras till svalan el. falksvararen tele-nr: 0346 - 813 30.

Författare:SOF och Andreas Wernersson

Datum:2009-03-10

Sida för utskrift