Referat från årsmötet 2005

Årsmötet 2005

Falkenbergs Ornitologiska Förening höll traditionsenligt sitt årsmöte den 15.3 i IOGT-huset.

Ett 30-tal personer hade mött upp för att närvara vid årsmötesförhandlingarna och därefter lyssna på Hans Bjuringer från Länsstyrelsen i Halland som skulle berätta om våtmarker i Halland.

En ny styrelse valdes och fick följande sammansättning: Ordförande: Thomas Andersson Sekreterare: Jörgen Fagerblom Kassör: Stig Karlsson Ledamöter: Siv Wallén, Birgitta Alnås samt Nils-Eric Alexandersson Suppleant: Gerhard Andersson

Ordföranden Thomas Andersson redogjorde för arbetet under året med foldern, Munkagårdtornet och de kommande restaureringsarbetena i Källstorps våtmark.

 HallOF´s årsskrift för 2003 är klar och delades ut vid årsmötet. Den finns för utdelning vid kommande innemöten och kan också hämtas hos Siv Wallén eller Jörgen Fagerblom. Vår egen årsskrift diskuterades och synpunkter framlades av mötesdeltagarna om vikten av att behålla denna.

Ett särskilt tack till redaktionen framfördes på mötet. Styrelsen informerade också om att ett fågelskyddspris är instiftat. Detta pris på 1000 kr. skall utdelas till någon som gjort goda insatser för fågelskyddet i vår kommun. Förslag kan lämnas till styrelsen. En motion hade inkommit angående tornfalksholkar vid våra strandängar. För att minska predationstrycket på bl.a. häckande vadare ville motionsställaren att vissa holkar flyttas till annan plats.

 Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att se över detta. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds på fika med fralla. Hans Bjuringer höll sedan ett intresseväckande och lärorikt föredrag om arbetet med att skapa nya våtmarker i Halland.

Ett stort tack till honom.

Författare:Jörgen Fagerblom

Datum:2005-03-19

Sida för utskrift