Verksamhetsberättelse 2004

FALKENBERGS ORNITOLOGISKA FÖRENING

Falkenbergs Ornitologiska Förening avslutar sitt 21:a verksamhetsår och styrelsen avger följande verksamhetsberättelse. Styrelse Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande: Thomas Andersson Sekreterare: Jörgen Fagerblom Kassör: Stig Karlsson Ledamöter: Siv Wallén, Birgitta Alnås och Nils-Eric Alexandersson Suppleant: Gerhard Andersson Åtta protokollförda möten har hållits under året.

Den 23.8 anordnades en träff med alla som jobbar aktivt med föreningsarbetet. Denna träff ägde rum vid fyren på Morups Tånge och uppskattades av deltagarna.

Styrelsen har under året arbetat efter en verksamhetsplan som innehöll specifika mål som skulle genomföras.

Ett av dessa mål var att uppföra ett fågeltorn vid Munkagårdsfloen och detta står nu på plats.

 En informationsfolder skulle produceras och denna är klar. En satsning på ungdomar skulle genomföras och en ungdomsgrupp startade den 6.3 2005 och skall pågå hela året.

 Medlemmar Antalet medlemmar den 31.12 2004 var 396 st, vilket är en ökning med 4%. Antalet fullbetalande medlemmar har dock minskat något och ökningen ligger på familjemedlemmar och ungdomar.

 Föreningsverksamhet 24 exkursioner och sammankomster med ca. 450 deltagare har genomförts under året. Studiecirklar i fågelskådning för nybörjare och andra har genomförts med gott resultat.

Strandstädningen av Morups Tånge genomfördes traditionsenligt i mars och inbringade 2 500 kr. till föreningskassan. Ekonomi Årets resultat framgår av bifogad resultaträkning.

Den del av resultatet som berör enbart föreningsverksamheten gav ett överskott på 12 623 kr.

Föreningen har fått ytterligare ett bidrag från Lennart Karlssons minnesfond på 20 000 kr. Falkenberg den 27 februari 2005 _____________________ ___________________

 Thomas Andersson (ordf) Jörgen Fagerblom (sekr)

Författare:Styrelsen

Datum:2005-03-19

Sida för utskrift