Havsörn häckar åter i Halland – för första gången på 120 år!

Ett havsörnspar har slagit sig ner i Halland. Honan ruvar nu på parets ägg, och hannen sitter ofta på boets kant och vakar. Det är första gången på ca 120 år som vi har havsörn häckande i landskapet (och på Västkusten). Senast det skedde var på 1890-talet.
Från den tiden finns uppgifter om häckning såväl vid Särö som i trakterna av Åkulla.

Därefter försvann havsörnarna (liksom många andra rovfåglar) på grund av förföljelse. På den tiden skulle rovfåglarna bekämpas och statsmakterna betalade ut så kallade skottpengar. Men opinionen började svänga och från 1920-talet fridlystes allt flera rovfåglar. Idag är alla fredade.

Men rovfåglarna hade inte hämtat sig från förföljelsen innan nästa dråpslag kom i form av efterkrigstidens jordbruksgifter, framför allt DDT och kvicksilverpreparat. Dessa gifter lagrades upp i kroppsvävnader hos fåglar och däggdjur, och hos arterna högt upp i näringskedjorna blev halterna dödligt höga. Det innebar att vi under 1970-talet åter hade mycket låga bestånd av de flesta rovfågelarter i landet.

Därefter har åter trenden åter vänt, och vi ser nu en artrikare rovfågelfauna i Halland än någon gång tidigare under historisk tid. Röd glada och pilgrimsfalk återkom till landskapet på 1980-talet, kungsörnen vid millennieskiftet – och nu även havsörnen!

– Det är mycket glädjande men också väntat att havsörnen återkommit till Halland. Den har ökat stadigt i antal under senare tid, och det var egentligen bara en tidsfråga innan den skulle slå sig ner även hos oss, säger Anders Wirdheim från Hallands ornitologer och fortsätter:

– Detta är ett kvitto på att det går åt rätt håll när det gäller giftbelastningen på vår miljö. Samtidigt visar denna framgång att det går att göra något åt även mycket omfattande och allvarliga miljöproblem. För 40 år sedan kände många en uppgivenhet eftersom giftproblemet var så enormt stort. Det kan jämföras med den uppgivenhet som många känner idag inför klimatförändringarna.

– Man skall inte ge upp, och det gör vi inte heller när det gäller rovfåglarna. Nya gifter introduceras ständigt, och vi vet ännu inte vilka effekter de kan ha på miljön.
 

Havsörn häckar åter i Halland. Det var 120 år sedan senast. Foto: Thomas Andersson/N

 

Anders Wirdheim (interimsordförande i Hallands Ornitologiska Förening)
Nås på tel. 0705-13 75 76 alt. 035-374 53
anders.w@ornitologerna.se

Författare:

Datum:2012-03-23

Sida för utskrift